<< sumari (tornar) .

___________________________________________________

Àfrica, les ONG i la vulneració de l'ètica
Per Dídac P. Lagarriga, tardor 2006


S'ha presentat aquests dies un estudi realitzat pel Centre d'Estudis Africans, i redactat per Gustau Nerín, on s'analitza la imatge que es dóna del continent africà des de les ONG amb seu a Barcelona i inscrites a la Federació Catalana de ONG per al desenvolupament. En aquesta cinquantena de pàgines (que es poden trobar a www.estudisafricans.org), l'autor examina els materials publicitaris que aquestes organitzacions destinen a la captació de recursos i de socis, i els contraposa amb el Codi Ètic i de Conducta de la FCONGD: el resultat no podia ser més devastador. Els mateixos subtítols de cada apartat parlen per ells mateixos: "Excessiva tendència a la simplificació", "Anàlisis poc sòlids", "Fals triomfalisme", "L'Àfrica infantilitzada, resta passiva i Europa actua", "La veu del sud mediatitzada", "La denúncia, una activitat excepcional", etc.
Efectivament l'Àfrica és per a molts occidentals el cabàs de totes les frustracions i de totes les utopies, el somni de que tot està per fer perquè res s'ha fet bé. L'eròtica de la solidaritat, i el fort augment del seu consum any rere any, provoca també una vulgarització de què significa ajudar, i el que és més greu, s'associa únicament solidaritat amb ONG. Els seus discursos humanitaris no només no aconsegueixen desempallegar-se de tota la retòrica del colonialisme (que molts volen enterrat i oblidat) sinó que, a més, són una part implicada de la perversió neocolonial, ja sigui indirectament (amb l'adoctrinament, la subjugació i la manipulació de les realitats complexes del continent) o de forma directa (amb la col.laboració amb empreses o amb el govern espanyol, per exemple). El límit entre les teories progres i les pràctiques de l'ultra-dreta mai ha estat tan estret.

És cert, i això queda palès a l'informe, que no totes les ONG actuen de la mateixa manera ni contaminen igual la informació, però no hem d'oblidar que existeix una hegemonia a l'hora no només de llençar els missatges, sinó de com aquests els rebem. Sense anar més lluny, els mitjans de comunicació sovint (quan els convé) donen per bones les fonts objectives de les ONG, vistes com a productores de confiança, fiables i, és clar, amb bona voluntat. A més, "els mitjans de comunicació són reticents a oferir informacions que no resultin elogioses per a les ONG", fent que de tot plegat en resulti "un dèficit de transparència", d'humilitat i d'autocrítica: "Gairebé cap ONG reconeix problemes en els seus projectes. De fet, en les seves memòries no se solen detectar referències a projectes fracassats, tot i que, evidentment, n'hi ha molts, especialment a l'Àfrica".

La tendència, justificada per la poca informació plural que ens arriba del continent africà, és la de refiar-nos de qui hi ha estat: des de l'explorador, el missioner i l'orientalista dels primers temps, al periodista, el cooperant i el turista de la postmodernitat, el seus relats automàticament els donarem per vàlids, certificats per la gran prova del viatge. Les ONG recullen i fomenten aquesta inèrcia amb les fotografies i les entrevistes als seus cooperants i voluntaris, unes fórmules que no deixen gens d'espai (o molt escàs) per a les entrevistes o imatges amb els autòctons. Fent-ho d'aquesta manera, a més, aconsegueixen, que el donant s'identifiqui amb el cooperant, i que en definitiva sigui ell qui faci possible el miracle: "Les poblacions africanes són presentades com masses ignorants, sense cap tipus d'estratègies de salut [...] i no atorguen cap relleu a l'existència de mecanismes i estratègies locals".
Tot i que a la baixa, i condemnat pel Codi Ètic i de Conducta, també es continua utilitzant com a reclam publicitari les imatges de nens sols i al marge de la resta de la societat, "com si tinguessin una existència per separat". D'aquesta manera, es perpetua l'infantilització del continent i "reforça el sentiment de superioritat dels europeus envers els africans", constituint una "apropiació simbòlica de la infància africana per part dels occidentals. [...] El missatge que transmet és que les societats del Sud han fracassat, que els seus adults son uns inconscients i que els donants han de suplantar-los". Com continua Nerín, "aquest tipus de missatges donen la falsa imatge que el protagonista principal del procés de desenvolupament és el donant, i no pas les comunitats implicades. D'aquesta forma, als ulls del lector de la propaganda de les ONG, els africans esdevenen simples receptors passius de les ajudes occidentals. Sense els occidentals, no haurien estat capaços de fer res: ni d'anar a l'escola, ni de rentar-se, ni de guarir-se, ni de defendre's..."

L'estudi critica també la col.laboració d'empreses dubtoses (com Telefònica o La Caixa) amb grans ONG, un exemple més del poc interès que en general es té des del món humanitari per a que realment canviïn les coses: "Moltes campanyes no deixen entreveure que el Sud pateix cap explotació del Nord. De fet, a la mostra estudiada són excepcionals els textos o les imatges que posen de manifest la situació neocolonial de l'Àfrica. Pel contrari, es recullen múltiples imatges de cooperants presentats com herois i protectors, de tal forma que poden induir al públic poc atent a creure que els europeus són els veritables defensors de les societats africanes".

Gustau Nerín afirma contundentment que "un dels fets més preocupants detectats en aquest informe és que algunes ONG tendeixen a erigir-se en portaveus d'un Sud al que no es dóna cap espai de participació". I si bé té tota la raó del món, hi ha un punt fosc, tot i que breu, en aquest excel.lent estudi, quan escriu: "Hi ha poblacions del Sud, com les africanes, que no se senten en absolut representades pel discurs antiglobalitzador". Sembla que a Nerín el subconscient li juga una mala passada, erigint-se per uns moments en portaveu de l'Àfrica incompresa... És un punt fosc perquè amb aquesta argumentada ràfega de crítica cap als discursos hipòcrites hi empeny un tema complex i plural per a reduir-lo a la seva pròpia visió del món (algú sap què és el discurs (en singular) antiglobalitzador?) i, el que és més greu, el posa en veu d'altres. Per a l'autor, l'antiglobalització, com a ideologia, ha estat importada i imposada a l'Àfrica, on no només no es consolida sinó que no té cap impacte social. Però parlar d'aquest tema es mereix fer-ho de forma menys barroera i simplificadora, o com a mínim amb molta més sensibilitat si només se'n vol fer esment (entenem que aquest estudi no és el lloc per obrir el debat). No caurem al parany de dir el contrari, erigint-nos també en contra-portaveus, sinó que ens remetrem a recomanar un passeig per les webs dels fòrums socials africans (que es pot iniciar des de qualsevol buscador de la xarxa) per tal d'anar veient xifres de participació i la seva incidència social tant a nivell de les comunitats com del continent. Sense fer-ne apologia, només recordarem que ha estat "l'esquerra anti-globalitzadora europea", i no pas al revés, la que s'ha apuntat (moltes vegades de manera oportunista i etnocèntrica, és cert) a un conjunt d'iniciatives mundials que no responen a un únic marc ideològic però que sí tenen (tenim) uns enemics comuns i, ara sí, globals i globalitzadors.

Però no volem que aquest lapsus (amb mala llet o sense) enfosqueixi la gran tasca de l'informe, ni molt menys que el desacrediti en les seves conclusions. El risc, però això no es pot evitar, és que criticant a les ONG s'enrareixi encara més el concepte de solidaritat, tot i que és una de les millors maneres que aquestes no se n'apropiïn, el manipulin i el venguin.

______________________________________________
oozebap . 2006 . sumari